Brain and Saying

בני אדם  נדרשים יום-יום לייצר החלטות ותגובות מול מצבי חיים שונים – פשוטים, מורכבים ולעתים קיצוניים. כל מצב חיים יוצר תגובה שונה: לעתים, תגובתנו מספקת אותנו ומותירה תחושת הצלחה, ולעתים היא מתסכלת ומותירה בנו תחושת חוסר ביטחון. בין הסיפוק לתסכול מתגבש סגנון ההתמודדות האישי של כל אחד מאיתנו.
גיבוש סגנון ההתמודדות דומה לאופן שבו מאכלים שונים מגיבים להרתחה במים:

* הגזר הופך רך ונמעך
* הביצה הופכת לקשה בתוך קליפתה
* הקפה מריח ריח טוב וטעמו משתבח

כך, גם לכל אדם סגנון התמודדות ייחודי מול מצבים זהים.
מודעות לתכונותיך ולצרכיך ולמידת דרכים לממשן, יובילו אותך להפיק את הטוב ביותר מעצמך ויאפשרו לך להפוך כל מצב לחוויה חיובית.

מה מאפיין את סגנון התמודדות שלך?