תהליך האבחון וההערכה

פעילות מרכז ההערכה מורכבת ממספר שלבים:

שלב ראשון – איסוף מידע

ראיון אישי

אנמנזה

בדיקת מסמכים רלוונטיים

שלב שני – שימוש בכלי האבחון

על בסיס סיבת הפניה ודרישות חוות הדעת, מורכבת סוללת מבחנים, כאשר למבחנים הבסיסיים מתווספים אבחונים ייעודיים על פי הצורך.

שלב שלישי – הגשת חוות הדעת

חוות הדעת הינה רב מקצועית - פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, שיקום, נוירו-פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית - וכוללת:

מידע על רקע הנבדק

פירוט ממצאי המבחנים

הערכת המצב הנפשי של הנבדק

הערכת חומרת הנכות/המגבלות של הנבדק

הערכת התפקוד הכללי והפוטנציאל השיקומי של הנבדק

סיכום והמלצות

התוצאות תוגשנה שבועיים עד שלושה שבועות לאחר הפגישה האחרונה עם הנבדק

project-assurance